Ngành đào tạo

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (D510601)

Ngành Quản lý Công nghiệp có 02 chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh.

Khối thi: A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lý - Anh), D01 (Toán - Văn - Anh), D07 (Toán - Hóa - Anh).

Chỉ tiêu và điểm chuẩn NV1 của ngành Quản lý Công nghiệp

Năm tuyển sinh

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(CT CHẤT LƯỢNG CAO

HỌC PHÍ TƯƠNG ỨNG)

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

2019

120

23.75

90

20.00

2018

110

22.00

100

19.50

2017