Đề cương Đại học chính quy

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 An Toàn Trong Công Nghiệp - IM3075 [Áp dụng từ HK192] 430
2 Anh Văn Trong Kinh Doanh - IM3061 [Áp dụng từ HK 192] 347
3 Chuyên Đề HTTTQL - IM4017 [Áp dụng từ HK 192] 349
4 Đạo Đức KD và Trách Nhiệm Xã Hội - IM3051 [Áp dụng từ HK 192] 306
5 Điều Độ Sản Xuất - IM3073 [Áp dụng từ HK 192] 396
6 Đổi Mới Sản Phẩm Và Dịch Vụ - IM3027 [Áp dụng từ HK 192] 299
7 Giải Quyết Vấn Đề Trong Quản Lý - IM3057 [Áp dụng từ HK 192] 360
8 Giới Thiệu Ngành - IM1001 [Áp dụng từ HK 192] 311
9 Hành Vi Người Tiêu Dùng - IM3025 [Áp dụng từ HK 192] 290
10 Hành Vi Tổ Chức - IM2017 [Áp dụng từ HK 192] 289
11 Hệ Hỗ Trợ Quyết Định và Trí Tuệ Kinh Doanh - IM3041 [Áp dụng từ HK 192] 407
12 Hệ Thống Sản Xuất - IM2021 [Áp dụng từ HK 192] 346
13 Hệ Thống Tài Chính - IM3009 [Áp dụng từ HK 192] 281
14 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - IM4005 [Áp dụng từ HK 192] 342
15 ISO 9000 - IM3017 [Áp dụng từ HK 192] 319
16 Kế Hoạch Kinh Doanh - IM4007 [Áp dụng từ HK 192] 316
17 Kế Toán Quản Trị - IM2019 [Áp dụng từ HK 192] 334
18 Kế Toán Tài Chính - IM1015 [Áp dụng từ HK 192] 310
19 Kế Toán Tài Chính - IM2001 [Áp dụng từ HK 192] 234
20 Khởi Nghiêp - IM3069 (3TC) [Áp dụng từ HK 192] 327
21 Khời Nghiêp - IM3071 (2TC) [Áp dụng từ HK 192] 260
22 Kinh Tế Học Đại Cương - IM1013 [Áp dụng từ HK 192] 505
23 Kinh Tế Học Kinh Doanh - IM3043 [Áp dụng từ HK 192] 369
24 Kinh Tế Học Vi Mô - IM1003 [Áp dụng từ HK 192] 335
25 Kinh Tế Vĩ Mô - IM1009 [Áp dụng từ HK 192] 288
26 Kinh Tế Kỹ Thuật - IM2003 [Áp dụng từ HK 192] 338
27 Lập Và Phân Tích Dự Án - IM3053 [Áp dụng từ HK 192] 272
28 Lập Và Phân Tích Dự Án - IM3079 [Áp dụng từ HK 192] 243
29 Luật Kinh Doanh - IM2025 [Áp dụng từ HK 192] 320
30 Máy Tính Trong Kinh Doanh - IM1011 [Áp dụng từ HK 192] 257
31 Mô Phỏng Trong Kinh Doanh - IM3011 [Áp dụng từ HK 192] 262
32 Phân Tích Dữ Liệu - IM3049 [Áp dụng từ HK 192] 289
33 Phát Triễn Kỹ Năng Quản Trị - IM3007 [Áp dụng từ HK 192] 257
34 Phương Pháp Định Lượng - IM3039 [Áp dụng từ HK 192] 266
35 Phương Pháp Nghiên Cứu trong KD - IM4001 [Áp dụng từ HK 192] 290
36 Quản Lý Chuỗi Cung Ứng - IM3021 [Áp dụng từ HK 192] 307
37 QTKD cho KS - IM3001 [Áp dụng từ HK 192] 264
38 Quản Lý Chất Lượng - IM3063 [Áp dụng từ HK 192] 311
39 Quản Lý Chất Lượng Công Nghiệp - 700406 [Áp dụng từ HK 192] 282
40 Quản Lý Chiến Lược - IM3059 [Áp dụng từ HK 192] 343
41 Quản Lý Công Nghệ - IM3029 [Áp dụng từ HK 192] 407
42 Quản Lý Dự Án - IM4003 [Áp dụng từ HK 192] 304
43 Quản Lý Sản Xuất - IM3013 [Áp dụng từ HK 192] 376
44 Quản Trị Đại Cương - IM1007 [Áp dụng từ HK 192] 337
45 Quản Trị Học - 701702 [Áp dụng từ HK 192] 240
46 Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế - IM4013 [Áp dụng từ HK 192] 424
47 Tài Chính Doanh Nghiệp - IM3005 [Áp dụng từ HK 192] 314
48 Tài Chính Quốc Tế - IM3065 [Áp dụng từ HK 192] 271
49 Thống Kê Trong Kinh Doanh - IM1017 [Áp dụng từ HK 192] 238
50 Thống Kê Trong Kinh Doanh - IM2007 [Áp dụng từ HK 192] 218
51 Thực Tập Nhận Thức - IM2029 [Áp dụng từ HK 192] 276
52 Thuế - IM4015 [Áp dụng từ HK 192] 221
53 Thương Mại Điện Tử - IM3023 [Áp dụng từ HK 192] 265
54 Tiếp Thị - 700403 [Áp dụng từ HK 192] 227
55 Tiếp Thị Căn Bản - IM1019 [Áp dụng từ HK192] 239
56 Tiếp Thị Giữa Các Tổ Chức - IM3033 [Áp dụng từ HK192] 281
57 Toán Kinh Tế Ứng Dụng - IM1005 [Áp dụng từ HK192] 231
58 Xã Hội Học - IM2023 [Áp dụng từ HK192] 259
59 [K2018 trở về trước] Quản lý chuổi cung ứng - Mã số MH: 701014 718
60 [K2018 trở về trước] Hướng dẫn thực hiện "Đề cương LVTN" = 0tc 1523
61 [K2018 trở về trước] Điều kiện phân chuyên ngành (áp dụng từ tháng 01/2016) 794
62 [K2018 trở về trước] Nội dung hướng dẫn LVTN 2015 - MH: 701303 1493
63 [K2018 trở về trước] Thực tập tốt nghiệp - Mã số MH : 701302 1504
64 [K2018 trở về trước] Kinh tế học đại cương - Mã số MH : 701142 1307
65 [K2018 trở về trước] Lập và phân tích dự án - Mã số MH : 701136 1335
66 [K2018 trở về trước] Thống kê trong kinh doanh - Mã số MH : 701135 1209
67 [K2018 trở về trước] Hệ thống tài chính - Mã số MH : 701134 1190
68 [K2018 trở về trước] Quản lý sản xuất 2 - Mã số MH : 701133 1236
69 [K2018 trở về trước] Tài chính doanh nghiệp - Mã số MH : 701132 1199
70 [K2018 trở về trước] Phương pháp định lượng - Mã số MH : 701131 1252
71 [K2018 trở về trước] Kế toán 2 - Mã số MH : 701130 1135
72 [K2018 trở về trước] Quản lý dự án - Mã số MH : 701128 1200
73 [K2018 trở về trước] Kinh tế học kinh doanh - Mã số MH : 701126 1047
74 [K2018 trở về trước] Quản lý sản xuất 1 - Mã số MH : 701125 1242
75 [K2018 trở về trước] Quản lý chiến lược - Mã số MH : 701124 991
76 [K2018 trở về trước] Quản lý sản xuất theo Lean và Just-In-Time - Mã số MH : 701120 1296
77 [K2018 trở về trước] Iso 9000 - Mã số MH : 701119 1012
78 [K2018 trở về trước] Kế hoạch kinh doanh - Mã số MH : 701118 1006
79 [K2018 trở về trước] Tiếp thị công nghiệp - Mã số MH : 701117 944
80 [K2018 trở về trước] Chuyển giao công nghệ - Mã số MH : 701114 986
81 [K2018 trở về trước] Quản lý phát triễn sản phẩm mới - Mã số MH : 701109 1034
82 [K2018 trở về trước] Vốn lưu động - Mã số MH : 701107 1042
83 [K2018 trở về trước] Hệ thống thông tin quản lý - Mã số MH : 701106 1053
84 [K2018 trở về trước] Quản lý công nghệ - Mã số MH : 701094 1008
85 [K2018 trở về trước] Mô phỏng trong kinh doanh - Mã số MH : 701081 1081
86 [K2018 trở về trước] Quản lý chất lượng - Mã số MH : 701074 1086
87 [K2018 trở về trước] Tiếp thị - Mã số MH : 701069 1035
88 [K2018 trở về trước] Máy tính trong kinh doanh - Mã số MH : 701064 1042
89 [K2018 trở về trước] Quản lý nhân sự - Mã số MH : 701061 1180
90 Kế toán 1 - Mã số MH : 701059 1015
91 [K2018 trở về trước] Quản trị đại cương - Mã số MH : 701015 1237
92 [K2018 trở về trước] Giới thiệu ngành - Mã số MH : 700300 986
93 [K2018 trở về trước] Toán kinh tế ứng dụng - Mã số MH : 006007 1120
94 [K2018 trở về trước] Hướng dẫn thực tập 1 và thực tập 2 (HK2/2013-2014) 1194
95 [K2018 trở về trước] Đề cương thực tập 2 1957
96 [K2018 trở về trước] Đề cương thực tập 1 1914
97 [K2018 trở về trước] Đề cương Thực tập tốt nghiệp của ĐH1 3763
 

Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 18 khách Trực tuyến