[Serminar] Toạ đàm về Đạo đức Nghề nghiệp (học kỳ 201)

Tiếp tục chủ đề Đạo đức nghề nghiệp, lần này sẽ là buổi nói chuyện dành cho sinh viên Đại học, ngành Quản lý Công nghiệp!

*****

Luật sư Nguyễn Ngọc Luận, hiện là Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South) sẽ là khách mời cho buổi "Toạ đàm về Đạo đức Nghề nghiệp" (học kỳ 201).